Fréttir

Vetrarstarf Barnakórs Glerárkirkju

Það er gaman og hollt að syngja í kór. Í kór er hægt að eignast vini, læra ný lög og æfa hin enn betur, syngja stundum í kirkjunni og hafa gaman saman! Barnakór Glerárkirkju æfir alla mánudaga milli klukkan þrjú og fjögur. Allir krakkar á aldrinum sjö til ellefu ára velkomin. Kórstjóri er Hjördís Eva Ólafsdóttir. Netfang hennar er hjordis@glerarkirkja.is.

Stefna Glerárkirkju um ramma æskulýðsstarfsins

Starf með börnum og unglingum í Glerárkirkju hefur verið mikilvægur þáttur í starfinu frá upphafi. Öll þau sem að starfinu koma leggja líf og sál í starfið og það er sameiginleg stefna að bæta starfið sífellt og gera þannig gott starf betra. Lykilatriði í slíkri vinnu er að öllum sé ljóst hver rammi starfsins er og hvaða kröfur eru gerðar til aðstöðu og þeirra sem koma að starfinu. Um árabil höfum við haft ákveðin heilræði að leiðarljósi og fylgt siðareglum sem voru endurnýjaðar árið 2009. Smellið á kassann til að opna skjalið. Hér er grundvallarregla mannlegra samskipta höfð að leiðarljósi sem orðuð er með gullnu reglunni: ,,Allt sem þér viljið, að aðrir menn geri yður, það skuluð þér og þeim gera." (Matt. 7,12) Þannig er okkur umhugað að sýna ábyrgð og trúmennsku í hvívetna og vanda okkur og gæta varfærni við störf okkar þannig að sómi sé af. Á grunni þessara heilræða og siðareglna höfum við sett niður punkta um ýmiss smáatriði þessu tengd, sjálfum okkur til áminningar, en þau koma ekki í stað fyrrnefndra siðareglna: Samskipti við foreldra •    Foreldrum er á hvaða tíma sem er án þess að tilkynna það fyrirfram velkomið að mæta í starfið í kirkjunni og fylgjast með og/eða taka þátt í starfinu. •    Í hvert sinn sem barn tekur í fyrsta sinn þátt í starfinu í kirkjunni er nafn og heimilisfang foreldris/forráðamanns skráð og foreldrinu/forráðamanninum sent bréf (eða tölvupóstur/símhringing) í beinu framhaldi þar sem markmið starfsins og helstu starfsaðferðir eru kynntar og foreldrið/forráðamaðurinn hvatt/ur til að kynna sér starfið persónulega, þ.e. ef foreldri hefur ekki mætt á staðinn með barnið í þetta fyrsta skipti. Praktísk atriði í starfinu •    Hvert og eitt þeirra einstaklinga sem að starfinu koma gæta þess að vera helst aldrei ein með lítinn barna- eða unglingahóp og aldrei undir nokkrum kringumstæðum ein með einu barni eða unglingi. Alltaf er einn starfsmaður/ sjálfboðaliði 18 ára eða eldri til staðar. •    Allar ferðir á vegum kirkjunnar eru farnar með rútu eða flugi, aldrei einkabílum. Komi upp þær aðstæður að starfsmaður Glerárkirkju þurfi að ferðast í bifreið með einu eða tveimur börnum er undantekningarlaust notast við þjónustu leigubílastöðvar eða almenningssamgangna en aldrei einkabifreið. •    Ef aðstoða þarf börn eða fötluð ungmenni á salerni er það aðeins gert að fengnu leyfi og leiðbeiningum foreldris. •    Starfsfólk og sjálfboðaliðar gæta þess í öllum samskiptum á netinu að spjalla ekki einslega við þátttakendur úr starfinu heldur taka aðeins þátt í hópspjalli eða notast við skilaboðakerfi sem senda skilaboð samstundis til margra. •    Þegar farið er í leiki í sundlaugum sem og aðra leiki sem einkennast af líkamlegri snertingu er þess gætt að aldursmunur þátttakanda sé lítill og að starfsfólkið sem stjórnar leikjunum sé af báðum kynjum. •    Ef gist er í ferðum á vegum kirkjunnar, gista strákar í sér herbergi og stelpur í sér herbergi. Starfsfólk / fullorðnir gista ekki í sama herbergi og þátttakendur, nema um fjölskylduferðir sé að ræða, þ.e. dagskrá sem er opin bæði foreldrum og börnum. •    Starf með börnum í Glerárkirkju fer aðeins fram í rýmum þar sem gluggar eru á dyrum eða með öðrum gluggum á sem gera samstarfsfólki sem og utanaðkomandi auðvelt að fylgjast með því sem fram fer innan veggja starfsins. Að sjálfsögðu eru dyr ólæstar og foreldrum alltaf heimill aðgangur. Dagbækur og gæðastjórnun •    Í Glerárkirkju er virkt innra eftirlit með faglegum vinnubrögðum. Það byggist upp á þremur þáttum. Í fyrsta lagi gagnkvæmum heimsóknum starfsfólks á starfsvettvang annarra þar sem farið er yfir gátlista kirkjunnar ,,Gæði í gegn". Í öðru lagi eftirliti djákna eða presta með starfinu þar sem farið er yfir gátlista kirkjunnar ,,Gæði í gegn" og samtal átt við starfsfólkið. Í þriðja lagi með þátttöku æskulýðsstarfs Glerárkirkju í ,,Job shadowing" verkefnum innan ramma Evrópu Unga Fólksins. •    Að loknum hverjum starfsdegi fyllir hver starfsmaður út eigin vinnuskýrslu þar sem einnig koma fram dagbókarfærslur um helstu viðburði dagsins, sér í lagi ef slys eða óhapp hefur orðið. Námskeið og símenntun •    Öll þau sem starfa í Glerárkirkju hafa einnig kynnt sér heilræði kirkjunnar fyrir fólk sem starfar með börnum og unglingum og leggja sig fram við að fylgja þeim sem og fyrrnefndum siðareglum. Á árlegum fundum starfsfólks er farið yfir þessi mál sem og aðrar stefnur kirkjunnar. •    Í upphafi hvers starfsvetrar sækir starfsfólk Glerárkirkju fjögurra tíma skyndihjálparnámskeið þar sem áhersla er lögð á viðbrögð við slysum sem geta orðið á vettvangi starfsins. •    Í upphafi hvers starfsvetrar sækir starfsfólk Glerárkirkju fjögurra tíma námskeið sem snýr að forvörnum gegn ofbeldi á börnum, þar sem þau eru upplýst um helstu þætti sem vert er að hafa í huga, stefna Glerárkirkju í forvörnum kynnt og farið yfir starfsferla kirkjunnar hvað tilkynningar til barnaverndarnefnda skv. Barnaverndarlögum varðar. Starfsfólkið •    Við Glerárkirkju starfa einungis sjálfboðaliðar og launað starfsfólk 18 ára og eldri sem hefur sótt um viðkomandi starf skriflega og gert í þeirri umsókn sinni grein fyrir eigin reynslu af starfi með börnum ásamt því að nefna tvo óskylda meðmælendur. Við hlið þeirra starfar yngra aðstoðarfólk, 15 ára og eldra sem tekur þátt í eða hefur lokið farskóla leiðtogaefna. •    Glerárkirkja kynnir markmið starfsins og stefnu safnaðarins fyrir öllum þeim sem hafa áhuga á að starfa í Glerárkirkju og biður umsækjendur að koma í viðtal þar sem samskipti starfsfólks við börn og unglinga eru rædd í ljósi siðareglna og heilræða þeirra sem unnið er eftir. •    Karlar og konur sem gegna einhvers konar hlutverkum í tengslum við starf í Glerárkirkju með börnum og unglingum eiga það sameiginlegt að þau starfa samkvæmt siðareglum þjóðkirkjunnar og hafa samþykkt aðgengi kirkjunnar að upplýsingum úr eigin sakaskrá og þannig gert stjórnendum kirkjunnar kleift að ganga úr skugga um að viðkomandi hafi ekki brotið gegn Barnaverndarlögum nr. 80/2002, né gerst sekur um kynferðisbrot skv. 22. kafla almennra hegningarlaga, barnaverndarlaga og æskulýðslaga. Að sama skapi hafa þau með undirskrift sinni gert stjórnendum kirkjunnar mögulegt að nálgast upplýsingar um að þau hafi hreina sakaskrá hvað varðar önnur ofbeldisbrot skv. 23. og 24. kafla almennra hegningarlaga sem og brot gegn ávana- og fíkniefnalögum. •    Starfsfólki og sjálfboðaliðum sem fara ekki að reglum kirkjunnar er veitt áminning og boðið upp á samtal um hvernig bæta megi gæði vinnuframlags þeirra. Ef engar eða litlar úrbætur verða er starfsfólki sagt upp / sjálfboðaliðar leystir undan skyldum sínum. Ef um lögbrot er að ræða eða grunur leikur á að barnaverndarlög hafi verið brotin er viðkomandi umsvifalaust leystur undan öllum skyldum. •    Ef upp kemur mál er varðar hegðun starfsmanns eða sjálfboðaliða sem hefur verið á þann hátt að ætla megi að hann / hún hafi brotið gegn forvarnarreglum um kynferðislegt ofbeldi eða með orðum sínum og gerðum tælt ungmenni eða sært blygðunarsemi þeirra er þegar í stað haft samband við fagráð kirkjunnar um kynferðisbrot, tilkynning send til þeirra yfirvalda sem við á hverju sinni og foreldrar /forráðafólk þeirra barna / ungmenna sem í hlut eiga boðaðir á fund.

Tilkynningarstefna Glerárkirkju

Starfsfólk Glerárkirkju leggur metnað í starf sitt og þar er þagnarskyldan í hávegum höfð en á henni er undantekning. 17. grein barnaverndarlaga (80/2002) leggur þær skyldur á allt starfsfólk Glerárkirkju að ef ætla má að barn (Yngra en 18 ára) búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu beri Glerárkirkju að tilkynna það til starfsmanns á fastri starfsstöð barnaverndarnefndar, þ.e. Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar. Okkur þykir mikilvægt að slíkt ferli sé gegnsætt og vandað og því vinnum við í Glerárkirkju eftir tilkynningarstefnu. Tilkynningarstefna Glerárkirkju Starfsmaður / sjálfboðaliði fær rökstuddan grun um að barn eða unglingur verði fyrir (kynferðislegu) ofbeldi, búi við vanrækslu, ofbeldi eða að aðrar þær aðstæður séu til staðar þar sem heilsu barnsins/unglingsins eða þroska er stofnað í hættu. Starfsmaður skráir það strax að loknu hópastarfi í dagbók og fundar með djákna og/eða presti. Í framhaldinu er þegar haldið á fund starfsmanns barnaverndarnefndar, hringt í 460-1420 (112 utan opnunartíma) eða tilkynning send með bréfi. Í vafatilfellum er valin sú leið að fá fyrst ráðgjöf hjá starfsmanni barnaverndarnefndar um hvort ástæða sé til tilkynningar. Í slíku samtali eru engin nöfn nefnd. Unnið er náið með og eftir leiðbeiningum starfsmanns barnaverndarnefndar. Bent skal á að ef um kynferðisbrot er að ræða og þolandi orðinn 18 ára og starfsmaður eða sjálfboðaliði í kirkjunni er meintur gerandi eða þolandi eða athæfið átti sér stað í kirkju þá er starfandi  fagráð þjóðkirkjunnar um kynferðisbrot, sjá kirkjan.is/kynferdisbrot ,netfang: kynferdisbrot@kirkjan.is og starfar það skv. starfsreglum um meðferð kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar, nr. 955/2009.. Öllum sem vilja leggja fram kvörtun vegna kynferðisbrots / áreitni af hálfu starfsmanns þjóðkirkjunnar er bent á að hafa samband við fagráðið.

Vetrarstarf Æskulýðskórs Glerárkirkju

Vetrarstarf Æskulýðskórs Glerárkirkju hefstu mánudaginn 30. ágúst kl. 17:30. Allir sem eru 12 ára eða eldri eru hjartanlega velkomnir. Æfingar verða á mánudögum kl. 17:30 til 19:00. Kórstjóri er Olga Ásrún Stefánsdóttir. Að syngja í kór er góður félagsskapur og frábær undirbúningur til dæmis fyrir frekara tónlistarnám seinni tíma. Gaman er að syngja fjölbreytt lög frá ólíkum höfundum og menningarheimum. Margir frægir söngvarar og hljóðfæraleikarar stigu sín fyrstu skref í tónlist í kór! Ekki hugsa þig um, komdu bara og vertu með :-)

Vönduð vinnubrögð innan kirkjunnar

Nokkur umræða hefur verið í þjóðfélaginu varðandi kynferðisbrot innan kirkjunnar og bendum við í því samhengi á samantekt yfir helstu aðgerðir sem kirkjan hefur staðið fyrir á síðasta áratug til þess að koma upp vönduðum vinnuferlum. Samantektina er að finna á kirkjan.is.    

Landsmót æskulýðsfélaga á Akureyri í október

Æskulýðssamband kirkjunnar ÆSKÞ stendur fyrir landsmóti æskulýðsfélaga á hverju ári. Að þessu sinni verður mótið haldið á Akureyri 15. til 17. október. Nánar má fræðast um mótið  á vef Eyjafjarðarprófastsdæmis.    

Messa sunnudagskvöldið 15. ágúst

Messa með altarisgöngu verður í Glerárkirkju sunnudagskvöldið 15. ágúst kl. 20:30. Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir þjónar fyrir altari, organisti er Valmar Väljaots, félagar úr Kór Glerárkirkju leiða söng. Allir velkomnir.  

Víðförli kominn út

Þriðja tölublað Víðförla 2010 er komið út, en Víðförli er fréttabréf Þjóðkirkjunnar. Blaðið er að þessu sinni helgað ellefta heimsþingi Lútherska heimssambandsins sem var haldið í Stuttgart í Þýskalandi 20. til 27. júlí síðastliðinn. Á þinginu var Magnea Sverrisdóttir djákni kjörin í stjórn sambandsins. Nálgast má Víðförla í pdf-formi á vef kirkjunnar.   

Ályktanir frá Kirkjuþingi

    Síðastliðinn laugardag, 7. ágúst var haldið aukakirkjuþing. Til þingsins var kallað til að fjalla um afstöðu kirkjuþings til kröfu ríkisvaldsins um 9% niðurskurð fjárframlaga til þjóðkirkjunnar á árinu 2011 vegna aðstæðna í efnahagsmálum landsins. Þingið samþykkti tvær ályktanir sem lesa má á lesa má á kirkjan.is.          

Klaudia frá Póllandi

Í nokkur ár hefur æskulýðsstarf Glerárkirkju átt í samstarfi við óformlegt ungmennastarf í bæjarfélaginu Pawlowice í suður Póllandi. Þaðan hafa komið sjálfboðaliðar til starfa í æskulýðsstarfinu, starfsfólk beggja aðila hafa tekið þátt í ýmsum sameiginlegum verkefnum og ungmenni frá Glerárkirkju hafa tvisvar tekið þátt í ungmennaskiptaverkefnum sem pólsku samtökin hafa staðið fyrir. Næsti liður í samstarfinu er að Klaudia Migdal kemur sem sjálfboðaliði í lok þessa mánaðar. Hér á eftir má finna litla kynningu sem hún sendi til birtingar hér á vefnum: Hæ! My name is Klaudia Migdal and I’m 20 years old. I come from Poland and I live in Pawlowice, small commune situated in a beautiful region in the south of Poland – Silesia. I’m currently a student of English at Teacher Training College. I will be volunteering  at Glerárkirkja  for ten months, that is from September 2010 until June 2010. But I’m coming one week earlier what makes me even more excited! From what I’ve heard, read and saw, Iceland sounds like a marvelous country.  I would love to learn Icelandic as well. Language barrier can sometimes be a major deal breaker but I do enjoy challenges so I will try my best.  I don’t even know where to begin when comes to expressing my joy of getting the possibility to work at Glerárkirkja. I can’t wait to start working with the children at the kindergarten and also to realize projects and ideas. My sending organization is the Commune Office of Pawlowice (http://www.pawlowice.pl/). They’ve received the accreditation from the National Agency just recently. Actually, I am the first person they are sending as an EVS volunteer. But that is not the whole story. The group of young, motivated and active people from the Pawlowice commune formed long before that. We call ourselves non-formal and non-profit youth group, but we are on the way of forming into an association. We succeeded in executing some small  projects and tasks for the local community. I will try to share my experience with the young people from my commune in order to encourage more youth to become EVS volunteers in the future. Greetings Klaudia Lausleg þýðing: Hæ! Ég heiti Klaudia Migdal og er tvítug. Ég er frá Póllandi og bý í Pawlowice, litlu bæjarfélagi í hinu fagra héraði í suður Póllandi: Slesíu. Ég er í enskukennaranámi en næstu tíu mánuðina verð ég sjálfboðaliði í Glerárkirkju, frá september 2010 til júní 2011. En sú staðreynd að ég kem viku fyrr gerir mig enn spenntari. Af því sem ég hef heyrt, lesið og séð virðist Ísland vera frábært land. Mér þætti vænt um að ná að læra íslensku. Tungumálaörðugleikar geta á tíðum verið stærstu hindranirnar en ég elska áskoranir og ætla að gera mitt besta. Ég veit ekki hvar ég á að byrja til að ná að tjá þá gleði sem býr innra með mér yfir því að vera að fara að starfa í Glerárkirkju. Ég get ekki beðið eftir því að byrja að vinna með börnunum í leikskólanum og framkvæma verkefni og hugmyndir. Sendisamtökin mín er ráðhúsið hér í Pawlowice, http://www.pawlowice.pl/. Þau fengu samþykki sem sendisamtök frá landsskrifstofunni hér í Póllandi nýverið. Reyndar er ég fyrsti sjálfboðaliðinn sem þau senda. En það er önnur saga. Hópur ungs fólks hefur starfað á þessum vettvangi í nokkurn tíma á bæjarfélaginu. Við kjósum að nefna okkur óformleg og gróðalaus samtök, en við erum að vinna í því að gerast samtök. Þegar hefur okkur tekist að standa fyrir nokkrum vel heppnuðum verkefnum. Ég mun gera mitt besta í því að tjá mig um reynslu mína í þeirri von að fleira ungt fólk úr bæjarfélaginu mínu gerist sjálfboðaliðar. Kær kveðja Klaudia  Evrópu Unga Fólksin verkefnin er fjármögnuð með styrk frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þær upplýsingar sem hér koma fram lýsa aðeins viðhorfum höfunda. Framkvæmdastjórnin tekur ekki ábyrgð á hvernig upplýsingar sem hér er að finna eru notaðar.